Triển lãm Quốc tế Thiết bị & Công nghệ Nông Lâm Ngư nghiệp – GROWTECH VIETNAM 2019