Pharmedi Vietnam 2020 - Triển lãm Y tế quốc tế kết hợp hình thức online và offline