Người nhập cảnh được kiểm soát Covid-19 như thế nào?