Công nghệ thiết bị nông nghiệp thu hút nhiều doanh nghiệp và nhà đầu tư