CÔNG TY CỔ PHẦN ADPEX - NHÀ TÀI TRỢ ĐỒNG CHIẾN DỊCH TÌNH NGUYỆN MÙA HÈ XANH TDTU 2019